Voorwaarden


Inschrijfvoorwaarden

1. Begrippen
1.1. NHI: Onder NHI wordt in dit verband verstaan NHI-Opleidingen.
        Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Terneuzen,
        Middelburg en Breda.
1.2. Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door NHI georganiseerde cursus,
        opleiding, seminar of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze
        leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten"
        cursussen.
1.2.1. "Open" cursus:
        Een "open" cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet
        aan door NHI gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon
        werkt.
1.2.2. "Gesloten" cursus:
        Een "gesloten" cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers
        uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties.
        Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe samenwerking en overleg
        met de opdrachtgever samengesteld.
1.3. Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus
        heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.
1.4. Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.
2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen
2.1. Op het door NHI in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende
        materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal
        te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
        rechthebbende(n).
2.2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis
        van onderzoek en/of praktische ervaring. NHI aanvaardt echter geen enkele
        aansprakelijkheid
        voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het
        schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering
        van de cursus gegeven.
3. Overmacht
3.1. Indien het voor een docent van NHI door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te
        verzorgen,
        zal NHI trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet
        mogelijk blijkt, houdt NHI zich het recht voor, de bijeenkomst naar een nader
        door NHI te bepalen datum te verschuiven.
3.2. NHI is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een
        deelnemer heeftopgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van
        een training.
3.3. NHI behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de
        namen van de docenten en/of cursusleiding in publikaties, etc. door NHI bekend zijn
        gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving
        te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden.


"OPEN" CURSUSSEN


4. Algemene regels voor open cursussen
4.1. NHI kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders.
        De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen
        wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
4.2. Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van NHI
        voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
4.3. NHI heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht
        van NHI niet voldoet aan door NHI gestelde toelatingscriteria.
4.4. In principe beslist NHI over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk
        1 week voor de geplande startdatum ervan.
4.5. Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde
        deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden
        benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus die NHI
        organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer
        in rekening gebracht.
5. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus
5.1. Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving
        zonder kosten annuleren, per aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van
        poststempel bindend.
5.2. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de
       deelnemersprijs verschuldigd.
5.3. Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige
        deelnemersprijs verschuldigd.
5.4. Indien NHI de geplande data van een open cursus verandert - opschort dan wel
        vervroegt - dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te
        annuleren.Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van
        de verandering op de hoogte zijn gebracht.
5.5. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te
        wijzen.
5.6. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van NHI) een
        belangrijk deel van een bepaalde open cursus heeft moeten verzuimen,
        zal NHI, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen
        bij de eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen
        zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te vragen.
        NHI is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te
        restitueren,ook niet als een soortgelijke open cursus niet meer door
        NHI wordt georganiseerd.
6. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen
6.1. Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene
        door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, de factuur
        voor het deelnemersgeld.De factuur dient binnen twee weken na
        dagtekening te worden voldaan.
6.2. De in 6.1 genoemde inschrijving kan zowel schriftelijk als telefonisch,
        dan wel mondeling ten kantore van NHI geschieden.
6.3. Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft
        doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft is hij
        verplicht de door NHI te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke
        incassokosten te vergoeden.
        De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering
        van NHI bedragen met een minimum van € 125,-.
6.4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is
        verstreken is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van
        de betalingstermijn met een maand of
        gedeelte daarvan aan NHI een rente wegens te late betaling
        verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag.
7. Bijkomende kosten voor open cursussen
7.1. Tenzij in de schriftelijke informatie door NHI over een open cursus
        uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten
        begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.
        Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met NHI of de
        instantie die de service verleent, af te rekenen.
7.2. Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor
        door NHI of door de instelling die examens organiseert,
        examengeld worden berekend.Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten
        niet in het deelnemersgeld opgenomen.


"GESLOTEN" CURSUSSEN


8. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen
8.1. NHI verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig
        het door
        haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs.
        Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na
        dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt.
8.2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een
        factuur voor het met de uitvoering gemoeide bedrag.
        Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur
        te worden voldaan. Ook voor de betaling van de factuur
        voor gesloten cursussen zijn de artikelen 9.3 en 9.4 van deze
        voorwaarden van toepassing.
9. Annulering en wijziging van gesloten cursussen
        Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht
        alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt NHI
        de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de
        uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in
        rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke
        voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen bedrag.

footer